Szkoła Podstawowa w Szczodrowie to mała, wiejska placówka , która powstała 7.02.1946 roku. Zdjęcie przykładowe szkołyJej pierwszym kierownikiem był Kazimierz Przewoźny. Kilkakrotnie była reorganizowana, tj. od utworzenia ośmioklasowej szkoły podstawowej poprzez obniżenie stopnia organizacji do dwóch oddziałów, by następnie po latach stać się ponownie ośmioklasową szkołą. Dwukrotnie ją przebudowywano, co było spowodowane stale wzrastającą liczbą dzieci w Szczodrowie. W tym czasie nieopodal szkoły wybudowano dom dla nauczycieli, w którym obecnie mieszkają emerytowani jej pracownicy.

Przez 38 lat do dziś działała w szkole Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie chętnie oszczędzali pieniądze na książeczkach SKO, uczestniczyli w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących oraz popularyzowali idee oszczędzania. O wieloletniej tradycji oszczędzania w szkole świadczy kronika SKO skrupulatnie prowadzona przez opiekunów SKO.

Szkoła Podstawowa w Szczodrowie obecnie jest Sześcioklasową Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym. Od początku swego istnienia stała się głównym organizatorem życia kulturalnego na wsi.

W szkole zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 5 osób niepełnozatrudnionych. Większość nauczycieli to nauczyciele mianowani, posiadający kwalifikacje do nauczania co najmniej 2 przedmiotów, 3 osoby są w trakcie awansu zawodowego. Są bardzo dobrymi pedagogami, cenionymi przez rodziców i mieszkańców Szczodrowa. Wielokrotnie otrzymywali nagrody z rąk dyrektora szkoły, Burmistrza Miasta i Gminy Syców, a także Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie mają do dyspozycji 5 sal lekcyjnych, stołówkę oraz pomieszczenie wielofunkcyjne pełniące funkcję biblioteki szkolnej i klasopracowni.

Na terenie placówki znajduje się plac zabaw, boisko do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej. Uczniowie korzystają również ze świetlicy wiejskiej podczas lekcji wychowania fizycznego, uroczystości szkolnych lub środowiskowych. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową, w której znajduje się 9 stanowisk ze stałym łączem internetowym. Nauczyciele mają do swej dyspozycji 3 komputery stacjonarne znajdujące się w klasach oraz 6 laptopów.

Na terenie szkoły od kilku lat funkcjonuje „Wesołe przedszkole”, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3-5 lat.

Głównym celem działalności naszej szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, aby mógł osiągnąć sukces edukacyjny. Rozbudzamy w nim ciekawość świata, wdrażamy do samodzielności i odpowiedzialności w działaniu, budujemy postawy otwartości i tolerancji, uświadamiamy konieczność pracy nad samym sobą.

Niewątpliwym sukcesem szkoły jest fakt, że nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminy, powiatu województwa i kraju. Należą do nich:

 • Liga zadaniowa i Olimpus z j. angielskiego
 • Liga zadaniowa z matematyki
 • Gminny Konkurs recytatorski „Wiersze polskich poetów”
 • Turniej wiedzy pożarniczej
 • Powiatowy turniej matematyczny
 • Powiatowe dyktando ortograficzne dla klas III”
 • Powiatowy konkurs ortograficzny „Poprawnie piszemy” dla klas IV-VI
 • Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny
 • Gminne biegi przełajowe
 • Konkurs Humanistyczny „Sezam i Panda”
 • Konkurs Historyczny „Panda”
 • Wojewódzki Turniej Sudoku
 • Konkurs „Czysty las”
 • „zDolny Ślązaczek”
 • „Koma”
 • Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
 • Gminny konkurs wiedzy o regionie
 • liczne Festiwale piosenki
 • szkolne konkursy przedmiotowe.


Wielu absolwentów kończy z wyróżnieniem Szkołę Podstawową w Szczodrowie.

Od kilku lat w szkole prężnie działa drużyna harcerska „Burza”, której członkowie uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Kształtując własne charaktery przygotowują się do życia w duchu tolerancji i przyjaźni.

Od 2010 r. uczestniczymy w projektach edukacyjnych: ”Mam talent” i „Szkoła równych szans”, „Dziedzictwo kulturowe w regionie” oraz autorskim programie „Otwarta szkoła”, w ramach których uczniowie rozwijają indywidualne zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach:

 • Koła artystycznego (taniec, plastyka, film)
 • Koła muzycznego
 • Koła j. angielskiego
 • Koła sportowego (wyjazdy na basen do Ostrzeszowa)
 • Koła matematycznego
 • Koła przyrodniczego
 • Koła polonistycznego
 • Koła informatycznego
 • Koła bibliotecznego
 • Koła szachowego


Szkoła zapewnia uczniom również bogatą ofertę zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych oraz szereg możliwości zdobywania nowych wiadomości poprzez udział w wycieczkach. Corocznie odbywają się wyjazdy dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia i Częstochowy, wycieczki do Opola i Wrocławia(muzeum, biblioteki, teatru i kina) oraz Warszawy lub Krakowa, w których uczestniczą absolwenci naszej szkoły.

W ramach działalności wychowawczo –opiekuńczej szkoły uczniowie biorą udział w zewnętrznych programach edukacyjnych: ”Szkoła bez przemocy”, ”Bezpieczny Internet„, Szkolny Program Wspierania uzdolnień” , „Smak zdrowia”, ”Owoce w szkole i ” Szklanka mleka”. Od 2010 r. korzystają z bezpłatnego dożywiania w postaci obiadów finansowanych przez MOPS w Sycowie. W szkole funkcjonuje także świetlica środowiskowa, która swoją działalnością obejmuje uczniów przebywających w szkole po zakończeniu zajęć. Świetlica prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi. W ramach zajęć dzieci poznają ciekawe techniki malarskie. Odrabiają zadania domowe pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry oraz efektywnie spędzają czas wolny na grach i zabawach rozwijających umysł.

Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczą w różnych imprezach, które kształtują ich tożsamość i podkreślają przynależność środowiskową. Kultywują tradycje, poznają bogatą historię oraz kulturę małej ojczyzny.

Podsumowując lata istnienia naszej szkoły można powiedzieć, że jej największym osiągnięciem w ponad 60-letniej historii jest dobry poziom kształcenia, o czym świadczy 3 miejsce r. w 2009 r. i 2 miejsce w 2010r. naszej szkoły w rankingu szkół w gminie, który dotyczył wyników egzaminu po klasie VI . Na pewno zostało to osiągnięte dzięki dużemu zaangażowaniu kadry kierowniczej i pedagogicznej, a także ogromnej pracy uczniów i rodziców.

Każdego dnia wspólnie tworzymy nowe dzieje i spisujemy je w kolejnych tomach kronik. Oby były one dla następnych pokoleń tak ważne, jak dla nas. Krótka historia szkoły została opracowana na podstawie kronik szkolnych oraz Pracy dyplomowej: „Monografia Szkoły Podstawowej w Szczodrowie” napisanej przez Danutę Balcer pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Kościk.


Opracowała: Danuta Balcer